Mayfair Tavern | 

236 Sandy Bay Road, SANDY BAY
Tasmania 7005